برای بهتر یادگرفتن درسها این ۷ نکته را رعایت کنید

.روش مناسب خود را انتخاب کنید

از حواس پرتی جلوگیری کنید

برقراری ارتباط مؤثر با معلم

اهداف کوچک برای خود تعیین کنید

چیزها را برای خودتان جذاب کنید

خلاصه نویسی کنید

از دیگران کمک بگیرید

27 января 2020 г.
Profile Picture
$9
USD/ч

Honey Browne

security_checked
5.0
$9
USD/ч
Flag
Персидский
globe
Грузия
time
31
Язык(-и) общения:
Персидский
Родной
,
Английский
C2
,
Арабский
A1
Teaching has always been my passion and I couldn't ask for a better social activity than teaching my language to people around the world. I study English translation at university and besides I study German as my favorite language. If you're learning a language, either with a teacher or on your own, you'll need someone to realize and unlock your potential for learning different aspects of the language. That's what I do! I'll be your language coach. I did a teacher training course (TTC) for teaching English to children so I have some experiences in working with children and teaching English in elementary levels. There are some steps for you in order to know what you exactly want to learn. In addition to the grammar my lessons include improving speaking, writing, listening and reading skills by practicing with poems, proverbs, music and stories.
Flag
Персидский
globe
Грузия
time
31
Язык(-и) общения:
Персидский
Родной
,
Английский
C2
,
Арабский
A1
Teaching has always been my passion and I couldn't ask for a better social activity than teaching my language to people around the world. I study English translation at university and besides I study German as my favorite language. If you're learning a language, either with a teacher or on your own, you'll need someone to realize and unlock your potential for learning different aspects of the language. That's what I do! I'll be your language coach. I did a teacher training course (TTC) for teaching English to children so I have some experiences in working with children and teaching English in elementary levels. There are some steps for you in order to know what you exactly want to learn. In addition to the grammar my lessons include improving speaking, writing, listening and reading skills by practicing with poems, proverbs, music and stories.
Mi vida antes del Covid- 19 (IMPERFECTO) A-2
Profile Picture
Alejandra Santiago
7 августа 2020 г.
팔랑귀
Profile Picture
Abby H
7 августа 2020 г.
The Origins of popular English Idioms
Profile Picture
Jen Mc Monagle
7 августа 2020 г.