Profile Picture

English vs Vietnamese

Lèo Đức
3 месяца назад
Tôi có thể dạy tiếng việt.
Can you teach me English?

Популярные

Profile Picture
Profile PictureTríFlagВьетнамскийМесяц назад
Комментарии: 1Отчет
Profile Picture
Profile PictureJoyFlagВьетнамский2 месяца назад
Комментарии: 5Отчет
Profile Picture
Profile PictureVanFlagВьетнамский2 месяца назад
Комментарии: 8Отчет
MapProfile Picture
Lèo Đức
Вьетнамский
Flag Вьетнам
4:38 PM (GMT+07:00)
Член с : 16 января 2018 г.